CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty Tenpo Ryutsuu Net, Inc. (Sau đây gọi là Công ty ) sẽ xử lý các thông tin cá nhân
được cung cấp bởi quý khách sử dụng (Sau đây gọi là Người sử dụng) tại BID CAREER (Sau đây gọi là Dịch vụ) như sau:

【Phương châm cơ bản】

 1. ― Tuân thủ pháp luật và các quy phạm hướng dẫn khác có liên quan trong việc sử dụng các thông tin cá nhân.
 2. ― Thiết lập và tuân thủ các quy định nội bộ liên quan đến việc thu thập, sử dụng, cung cấp và quản lý thông tin
  cá nhân.
 3. ― Thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn rò rỉ, thất thoát hoặc tổn hại đến các thông tin cá nhân.
 4. ― Trả lời thành thật các câu hỏi của khách hàng về thông tin cá nhân.

【Thông tin cá nhân】

Thông tin cá nhân là những thông tin liên quan đến cá nhân Người sử dụng được cấu thành từ
tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, nơi làm việc và những thông tin ghi chép khác có thể xác định được
Người sử dụng. Ngoài ra, trong trường hợp cho dù không thể xác định được cá nhân chỉ bằng những thông tin đó nhưng
có thể tham chiếu một cách đơn giản với các thông tin khác thì những thông tin có thể tham chiếu đến cá nhân Người
sử dụng bằng cách đó cũng bao gồm trong thông tin cá nhân (dưới đây gọi chung là “Thông tin cá nhân”)

【Đồng ý với chính sách quyền riêng tư】

Trong quá trình cung cấp Dịch vụ này, Công ty sẽ thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân trong
phạm vi dưới đây.

【Mục đích sử dụng Thông tin cá nhân】

Trong quá trình cung cấp Dịch vụ, Công ty sẽ tiếp nhận và sử dụng Thông tin cá nhân trong
phạm vi sau.

 1. Kinh doanh quảng cáo việc làm và cung cấp các dịch vụ liên quan.
 2. Cung cấp thông tin về giới thiệu nghề nghiệp, thay đổi công việc và các dịch vụ liên quan.
 3. Hỗ trợ thay đổi việc làm, cung cấp dịch vụ tư vấn định hướng phát triển bản thân và các dịch vụ liên quan.
 4. Xác nhận và theo dõi tình trạng công việc sau khi chuyển việc.
 5. Thực hiện thủ tục và xác nhận thực tế việc ứng tuyển, tuyển chọn và vào làm việc tại Công ty tuyển dụng
 6. Lắng nghe cân nhắc của khách hàng với mục đích nâng cao chất lượng Dịch vụ
 7. Gửi các liên lạc, DM từ Công ty
 8. Xây dựng phương án kế hoạch, hỗ trợ, đề xuất phương án liên quan đến việc tuyển dụng cho Công ty tuyển dụng
 9. Phát triển dịch vụ và tiếp thị
 10. Trả lời câu hỏi, giải quyết khiếu nại và tranh chấp

【Thời gian lưu giữ】

Công ty lưu giữ Thông tin cá nhân của Người sử dụng trong khoảng thời gian cần thiết để đạt
được mục đích sử dụng.

【Cung cấp Thông tin cá nhân cho bên thứ ba】

Để cung cấp Dịch vụ, Công ty sẽ cung cấp các văn bản, tài liệu tiếp nhận từ Người sử dụng
cho các Công ty tuyển dụng đã ký kết hợp đồng trong đó có điều khoản hợp lý về việc sử dụng Thông tin cá nhân bằng
hình thức gửi thư, chuyển phát, hoặc giao trực tiếp.

Ngoài ra, trong các trường hợp sau đây, Thông tin cá nhân có thể được cung cấp cho các bên
thứ ba không phải là Công ty tuyển dụng.

 1. Các trường hợp theo quy định của pháp luật.
 2. Khi cần thiết để bảo vệ tính mạng, thân thể con người hoặc tài sản mà khó có thể nhận được sự đồng ý từ người
  sở hữu thông tin.
 3. Khi đặc biệt cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy việc nuôi dạy toàn diện cho trẻ em mà
  khó có thể nhận được sự đồng ý từ người sở hữu thông tin.
 4. Khi cần hỗ trợ cho cơ quan nhà nước, đoàn thể công cộng địa phương hoặc người được ủy thác trong việc hoàn
  thành nhiệm vụ theo quy định pháp luật, mà việc phải nhận được sự đồng ý của chủ nhân thông tin có thể gây ảnh
  hưởng đến việc hỗ trợ hoàn thành những nhiệm vụ này.

【Điều khoản miễn trừ trách nhiệm của Công ty trong việc cung cấp thông tin cho bên thứ
ba】

Công ty không chịu trách nhiệm có được Thông tin cá nhân của bên thứ ba khi chính người dùng
tiết lộ Thông tin cá nhân cho các Công ty tuyển dụng.

【Ủy thác xử lý Thông tin cá nhân cho bên ngoài】

Công ty có thể ủy thác cho bên ngoài một phần hoặc toàn bộ nghiệp vụ xử lý Thông tin cá
nhân. Khi tiết lộ Thông tin cá nhân cho bên nhận ủy thác đó, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin
thích hợp.

【Các liên hệ về tiết lộ, chỉnh sửa hoặc rút lại ý kiến đồng ý về Thông tin cá nhân】

+81 3-5777-6510 quầy hỏi đáp Thông tin cá nhân