ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bằng việc sử dụng Dịch vụ hỗ trợ tìm việc do Công ty Tenpo Ryutsuu Net, Inc. (dưới đây gọi
là “Công ty”) cung cấp, người dùng xác nhận rằng đã chấp thuận và đồng ý về Điều khoản sử dụng dưới đây (dưới đây
gọi là “Điều Khoản này”).

Điều 1 (Định nghĩa)

Các thuật ngữ sử dụng tại Điều Khoản này được định nghĩa như dưới đây:

 1. “Dịch vụ hỗ trợ tìm việc” là thuật ngữ gọi chung cho các dịch vụ như cung cấp phiếu tuyển dụng của Công ty
  tuyển dụng tại Nhật Bản theo nội dung đăng ký hoặc yêu cầu công việc của Người sử dụng được Công ty tiếp nhận
  thông qua WEB BID CAREER hoặc bằng văn bản, lời nói; đối chiếu với điều kiện tuyển dụng của các Công ty tuyển
  dụng; tư vấn hình thành định hướng phát triển bản thân; đại diện thực hiện thủ tục ứng tuyển và các dịch vụ có
  liên quan khác (dưới đây gọi tắt là “Dịch vụ”).
 2. BID CAREER là trang WEB (https://bid-career.com) thuộc sở hữu của Công ty.
 3. “Người sử dụng” là những người đã đăng ký sử dụng Dịch vụ trên cơ sở chấp nhận Điều Khoản này.
 4. “Công ty tuyển dụng” là doanh nghiệp đã ký kết một hợp đồng khác với Công ty về việc giới thiệu nhân sự.

Điều 2 (Đăng ký)

Việc đăng ký Dịch vụ này được thực hiện bằng cách đăng ký tại BID CAREER hoặc các phương
thức khác do Công ty chỉ định.

Điều 3 (Chấp thuận Điều khoản sử dụng)

Kể từ thời điểm đăng ký và sử dụng dịch vụ, Người sử dụng đã chấp thuận tất cả nội dung
của Điều Khoản này.

Điều 4 (Sử dụng thông tin cá nhân)

Thông tin cá nhân mà Công ty nhận được từ Người dùng sẽ được thu thập, sử dụng và quản lý
một cách phù hợp theo “Chính sách quyền riêng tư” riêng. Bằng việc chấp thuận Điều Khoản này, đồng nghĩa với việc
Người sử dụng đã đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của Công ty.

Điều 5 (Cam kết của Người sử dụng)

1. 【Nội dung về tính chính xác của thông tin cung cấp】

Người sử dụng cam kết rằng những thông tin cá nhân do chính mình cung cấp là thông tin
chính xác, không giả tạo, không thiếu sót, không có nhầm lẫn. Người sử dụng đồng ý rằng, trường hợp có khiếu nại
từ Công ty tuyển dụng hoặc bên thứ ba của Công ty do Người sử dụng cung cấp thông tin không chính xác, giả tạo,
thiếu sót hoặc có nhầm thì Người sử dụng tự chịu trách nhiệm và gánh vác chi phí.

Trong trường hợp có yêu cầu hợp lý từ phía Công ty, Người sử dụng sẽ cung cấp cho Công ty
hồ sơ xác minh nhân thân để xác nhận địa chỉ, tên họ…; hồ sơ xác minh tư cách lưu trú; các loại chứng nhận năng
lực, kinh nghiệm và các hồ sơ cần thiết khác.

2. 【Nội dung về đảm bảo an ninh mạng】

Người sử dụng cam kết sẽ không thực hiện những hành vi sau đây khi sử dụng Dịch vụ hoặc
đăng nhập vào BID CAREER.

 1. Hành vi xâm hại chủ quyền, lợi ích, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội của Nhật Bản và Việt
  Nam.
 2. Hành vi đăng tải nội dung chống phá nhà nước Nhật Bản và nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, làm tổn
  hại đến quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức cá nhân, hoặc trái với luân lý, phong tục, tập quán.
 3. Hành vi đăng nhập trái phép và lấy cắp thông tin hoặc tài liệu.
 4. Hành vi tấn công mạng.
 5. Hành vi khủng bố mạng.

3. 【Nội dung về đảm bảo an ninh mạng】

Người sử dụng cam kết không phải là một trong các đối tượng sau đây:

 1. Công ty, nhân viên của công ty hoặc những cá nhân khác đang cung cấp dịch vụ tương tự hoặc có tính cạnh tranh
  với Dịch vụ của Công ty.
 2. Người thu thập thông tin hoặc cung cấp các tiện ích khác cho công ty hoặc các tổ chức đang cung cấp dịch vụ
  tương tự hoặc có tính cạnh tranh với dịch vụ của Công ty.

Điều 6 (Cung cấp Dịch vụ)

Công ty sẽ cung cấp cho Người sử dụng các dịch vụ phù hợp dựa trên đánh giá của Công ty
trong số các dịch vụ được quy định tại Điều 1 (1).

Điều 7 (Thời hạn cung cấp dịch vụ)

 1. Về thời hạn cung cấp dịch vụ, Công ty sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ dựa trên ý muốn của Người sử dụng và theo
  đánh giá của Công ty. Tuy nhiên, về nguyên tắc, thời hạn cung cấp dịch vụ sẽ kết thúc sau 6 tháng kể từ ngày
  Người sử dụng đăng ký sử dụng Dịch vụ.
 2. Bất kể quy định tại khoản trên, trong trường hợp Người sử dụng được vào làm việc tại Công ty tuyển dụng thì
  ngày bắt đầu làm việc sẽ được coi là ngày kết thúc cung cấp Dịch vụ. Ngoài ra, việc cung cấp Dịch vụ cũng sẽ kết
  thúc khi có yêu cầu từ Người sử dụng.

Điều 8 (Tạm ngừng, thay đổi Dịch vụ)

 1. Khi có phát sinh những lý do không thể tránh khỏi trong quá trình kinh doanh, Công ty có thể tạm ngừng cung
  cấp toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ, hoặc thay đổi nội dung của Dịch vụ.
 2. Ngoài khoản trên, trong trường hợp bất khả kháng như thiên tai, lỗi mạng Internet, nhiễm virus hoặc đăng nhập
  trái phép… dẫn đến khó khăn trong việc cung cấp Dịch vụ, thì việc tạm ngừng, thay đổi một phần hoặc toàn bộ
  Dịch vụ sẽ dựa trên đánh giá đơn phương của Công ty.
 3. Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong trường hợp thay đổi, tạm ngừng toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ
  tại quy định tại hai khoản trên.

Điều 9 (Dừng cung cấp Dịch vụ)

Trong trường hợp phát sinh bất kỳ tình trạng nào dưới đây, Công ty có thể chấm dứt việc
cung cấp Dịch vụ và Người sử dụng không được quyền khiếu nại.

 1. Khi người dùng vi phạm Điều Khoản này.
 2. Khi Công ty nhận định rằng Người sử dụng không thể duy trì mối quan hệ tin cậy với Công ty tuyển dụng, chẳng
  hạn như lặp lại nhiều lần việc Người sử dụng đến muộn buổi phỏng vấn với Công ty tuyển dụng.
 3. Người sử dụng không có phản hồi với các liên hệ từ Công ty, và chúng tôi nhận định rằng không có khả năng liên
  lạc với Người sử dụng.
 4. Trong các trường hợp khác khi Công ty nhận định rằng khó có thể cung cấp Dịch vụ.

Điều 10 (Tính chính xác của thông tin)

Công ty sẽ cung cấp cho Người sử dụng các điều kiện lao động của Công ty tuyển dụng dựa
trên những thông tin do Công ty tuyển dụng cung cấp, tuy nhiên Người sử dụng sẽ tự chịu trách nhiệm trong việc ký
Hợp đồng tuyển dụng trên cơ sở xác nhận các điều kiện tuyển dụng với Công ty tuyển dụng. Những điều kiện lao động
do Công ty cung cấp cho Người sử dụng sẽ không đảm bảo nội dung hợp đồng cuối cùng giữa Người sử dụng và Công ty
tuyển dụng. Trừ khi do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý nghiêm trọng từ phía Công ty, Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách
nhiệm nào ngay cả khi có các thay đổi hoặc mâu thuẫn giữa điều kiện lao động do Công ty cung cấp cho Người sử dụng
và hợp đồng giữa Người sử dụng với Công ty tuyển dụng.

Điều 11 (Nội dung nghiêm cấm)

Ngoài những hành vi quy định tại khoản 2 Điều 5, Người sử dụng không được thực hiện những
hành vi sau đây

 1. Sử dụng, đăng ký sử dụng vào những mục đích khác ngoài mục đích của Dịch vụ.
 2. Cung cấp cho Công ty những thông tin sai sự thật hoặc không chính xác về đăng ký sử dụng hoặc những thông tin
  khác mà Công ty cung cấp.
 3. dụng hoặc những thông tin khác mà Công ty cung cấp. Đến muộn, vắng mặt trong buổi phỏng vấn mà không có lý do,
  hoặc khước từ quyết định tuyển dụng cho dù đã chấp nhận trước đó.
 4. Trực tiếp liên lạc, ứng tuyển hoặc vào làm tại Công ty tuyển dụng do Công ty giới thiệu.
 5. Sử dụng thông tin được cung cấp trong Dịch vụ cho các mục đích khác với mục đích của Dịch vụ, tiết lộ hoặc làm
  rò rỉ thông tin đó cho bên thứ ba.
 6. Tiết lộ hoặc làm rò rỉ điều kiện tuyển dụng của Công ty tuyển dụng cho bên thứ ba là các công ty khác.
 7. Nói xấu, bôi nhọ Công ty, Công ty tuyển dụng hoặc những Người sử dụng khác.
 8. Cản trở nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh hoặc làm tổn hại đến uy tín của Công ty và Công ty tuyển dụng.
 9. Làm trái với pháp luật và thuần phong mỹ tục.

Điều 12 (Loại trừ các thế lực chống đối xã hội)

Người sử dụng cam đoan không là thành viên của các nhóm xã hội đen, thành viên liên kết
của các nhóm xã hội đen, doanh nghiệp có liên quan đến các nhóm xã hội đen, không có bất kỳ mối liên hệ nào với
các tổ chức tống tiền quy mô lớn, tổ chức tham gia vào những hoạt động tội phạm dưới danh nghĩa chiến dịch xã hội
hoặc hoạt động chính trị, tổ chức nhằm vào các hành vi chống đối xã hội và sẽ không có bất cứ liên hệ nào với các
tổ chức kể trên trong tương lai. Công ty sẽ ngay lập tức ngừng cung cấp dịch vụ trong trường hợp Người sử dụng vi
phạm điều này.

Điều 13 (Điều khoản miễn trừ trách nhiệm)

Công ty không cam kết thực hiện việc chuyển đổi việc làm, định hướng phát triển bản thân
khi cung cấp Dịch vụ cho Người sử dụng. Ngoài ra, khi có tranh chấp phát sinh về những vấn đề như hợp đồng tuyển
dụng giữa Người sử dụng và Công ty tuyển dụng, Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm giải quyết trên cơ sở đàm
phán với Công ty tuyển dụng.

Điều 14 (Quyền sở hữu trí tuệ)

Toàn bộ thông tin, dữ liệu có liên quan đến Dịch vụ và BID CAREER (bao gồm nhưng không
giới hạn các thông tin đăng tải tại BID CAREER, thông tin của Người sử dụng thu thập được trong quá trình sử dụng
Dịch vụ, tên miền của website, tên thương mại và nhãn hiệu của Công ty…) thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Công ty
(dưới đây gọi là “Tài sản sở hữu trí tuệ của Công ty”). Bất kể ai bao gồm Người sử dụng khi có hành vi thay đổi,
chỉnh sửa, sao chép, phát đi, tiết lộ hoặc có những hành vi khác xâm hại đến Tài sản sở hữu trí tuệ của Công ty,
đồng nghĩa với việc làm tổn hại đến lợi ích của Công ty và phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Công ty.

Điều 15 (Thay đổi điều khoản)

Công ty có thể thay đổi Điều Khoản này trong trường hợp cần thiết. Sau một tháng kể từ
thời điểm Công ty thông báo về việc thay đổi điều khoản sử dụng, nếu Người sử dụng vẫn tiếp tục sử dụng Dịch vụ
thì coi như Người sử dụng đã đồng ý với các điều khoản sau khi thay đổi.

Điều 16 (Luật áp dụng)

Điều Khoản này sẽ tuân thủ pháp luật Nhật Bản và được giải thích theo pháp luật Nhật Bản.

Điều 17: (Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp)

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp pháp lý liên quan đến Điều Khoản này, Người sử dụng
đồng ý rằng, Tòa án địa phương Tokyo hoặc Tòa án thủ tục rút gọn Tokyo sẽ là tòa án tài phán dựa trên thỏa thuận
chuyên biệt đầu tiên.

Người sử dụng đã đọc Điều Khoản này một cách cẩn thận và kỹ lưỡng, hiểu đầy đủ và công
nhận nội dung của Điều Khoản Chung, cũng như hiểu đầy đủ và chấp thuận về hiệu lực và trách nhiệm pháp lý có thể
phát sinh từ Điều Khoản này. Người sử dụng đã tự nguyện xác nhận Điều khoản trong trạng tâm lý minh mẫn.

(Phụ lục)
Lập ngày 18 tháng 3 năm 2019